fbpx Skip to main content

Dari/Farsi Health Fair 2021 Poll

    چند نفر با شما این برنامه را تماشا می کنند؟

    چگونه در مورد این برنامه اطلاع حاصل نمودید؟

    آیا شما واکسین شده اید؟

    آیا میخواهید واکسین شوید؟

    در مورد کدام موضوعات صحی دیگر میخواهید معلومات حاصل نمایید؟